wfp Gwirfoddolwyr Tywys Teithiau

Hyrwyddwyr Gwirfoddol

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu ni i hyrwyddo gweithdai, digwyddiadau a hyfforddiant i gefnogi ysgolion a grwpiau cymunedol i ddysgu am, edrych ar a rhannu agweddau ar dreftadaeth heddwch Cymru.

Mwy
North Wales Womens Peace Pilgramage Cropped.jpg

Gwirfoddolwyr Adnoddau Dysgu

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu i ymchwilio hanesion cudd o dreftadaeth heddwch Cymru dros y can mlynedd diwethaf a’u troi yn adnoddau dysgu hwylus yn gysylltiedig â chwricwlwm Cymru.

Mwy

Gwirfoddoli Adegaucyfedol

Gwirfoddolwyr Gydsafiad Rhynggwladol        Gwirfoddolwr Digwyddiadau            Ysgrifenwyr Blog    

Golygydd(ion) blog     Gwirfoddolwyr Swyddfa     Gwirfoddolwyr ymchwil heddwch    Myfyrwyr   

Gwirfoddolwyr Treftadaeth Y Deml Heddwch

Gwirfoddolwyr Gydsafiad Rhyngwladol

Cefndir

Mae prosiect Cymru dros Heddwch yn gofyn: “Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?” Fel rhan o’n gwaith i ateb y cwestiwn hwnnw, rydym eisiau edrych ar y cysylltiadau sydd wedi bod rhwng Cymru a gwledydd eraill. Er enghraifft, y cysylltiadau cryf rhwng Cymru a Lesotho, Mbale, Uganda a Somaliland; yn ogystal â chysylltiadau y byddwch, o bosib, yn eu darganfod wrth ichi ddatblygu yn eich rôl.

Y rôl

Helpu grwpiau cymunedol i ddarganfod eu hanes cudd eu hunain o gydgefnogaeth ryngwladol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Esbonio’r prosiect, a’r hyn y gallwn ei gynnig, i grwpiau
 • Helpu grwpiau i:
  • Wybod pa fath o storïau a hanesion sydd o ddiddordeb i’r prosiect
  • Llwytho a thagio arteffactau hanesyddol (cofnodion cyfarfodydd, cyhoeddiadau, lluniau digwyddiadau) ar Casgliad y Werin Cymru
  • Cofnodi eu storïau yn ysgrifenedig, ar fideo, ar lafar neu mewn ffurfiau eraill
  • Rhannu eu storïau ar y cyfryngau cymdeithasol a’u rhwydweithiau
  • Rhannu eu sgiliau ag eraill yn eu cymuned/rhwydwaith sy’n dymuno rhannu rhagor o storïau
Bydd angen cofnodi eu horiau a’u cyfraniadau fel rhan o’r rôl hefyd, i’n helpu i fonitro eu prosiect.
Pa gefnogaeth fydd ar gael imi?
Rhaglen gynefino a chyflwyniad i’n Cydgefnogaeth Ryngwladol. Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio ein llyfryn hanes cudd a nifer o adnoddau ar-lein i’ch helpu yn y rôl hon. Byddwn hefyd yn eich helpu i wneud cysylltiadau â’r grwpiau perthnasol. Byddwn yn darparu cyfarfodydd cefnogi rheolaidd a chyfleoedd am hyfforddiant perthnasol fel y byddant yn codi.

Ymgeisiwch i Wirfoddoli

Arddangosfa Cymru dros Heddwch – Gwirfoddolwr digwyddiadau

Beth fyddwch yn ei wneud?

Bydd gennym ystod o dasgau lle bydd angen gwirfoddolwyr arnom, cyn ac yn ystod y digwyddiadau, yn cynnwys marchnata a gweinyddu’r digwyddiad, cyfarch mynychwyr yn y digwyddiadau, cynnal arolygon, tynnu lluniau, golygu a lanlwytho lluniau, gwneud storïau fideo, gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y digwyddiadau, ac ysgrifennu erthyglau a newyddion wedi’r digwyddiadau.

Pwy fyddai’n addas ar gyfer y rôl hon?

Byddai’r rôl hon yn gweddu unrhyw un sydd â diddordeb mewn treftadaeth a/neu datblygu rhyngwladol, ac awydd i gyflwyno themâu allweddol i gynulleidfaoedd amrywiol. Byddai agwedd ymarferol at gynllunio digwyddiad yn ddefnyddiol!

Rhai o’r manteision

Byddwch yn magu profiad ac yn ehangu eich sgiliau cynllunio, gweinyddu digwyddiad a sgiliau cyfryngau cymdeithasol, a darperir hyfforddiant unigol yn y meysydd hyn lle bo angen. Byddwch yn cael y profiad i gyfranogi mewn prosiect treftadaeth Cymru eang gyffrous a chyfle i gydweithio â nifer o sefydliadau partner.

Ymgeisiwch i Wirfoddoli

Ysgrifenwyr Blog:

Ydych chi eisiau cyrraedd cynulleidfa ehangach gyda’ch ysgrifennu neu eich barn, neu a ydych eisiau rhoi cynnig ar ysgrifennu blog am y tro cyntaf? Cyfrannwch at ein blog gyda’ch barn am heddwch a gwrthdaro heddiw, adeiladwyr heddwch lleol, ymchwil wreiddiol yn ymwneud â Chymru a heddwch, ac adroddiadau am ddigwyddiadau ac arddangosiadau. Edrychwch ar y dudalen Lleisiau WCIA i weld amrywiaeth o flogiau sy’n trafod materion rhyngwladol.

Ymgeisiwch i Wirfoddoli

Golygydd(ion) blog

Mae safle blog WCIA ar WordPress, yn cael ei redeg a’i arwain yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Rydym yn edrych am olygydd blog newydd i Leisiau WCIA, a fydd hefyd yn cefnogi blog y prosiect Cymru dros Heddwch. Bydd y gwirfoddolwr hwn yn:

 • Edrych am flogwyr newydd ac yn eu hannog i ysgrifennu am destunau priodol
 • Dod o hyd i flogwyr i fynd i ddigwyddiadau Cymru dros Heddwch ac ysgrifennu amdanynt
 • Prawfddarllen a golygu blogiau a rhoi adborth i ysgrifennwr yn ôl y gofyn
 • Uwchlwytho blogiau gyda theitlau, tagiau a lluniau
 • Cadw cofnod o fanylion cyswllt blogwyr a phriodoli eu cyfraniadau yn briodol. Bydd y gwirfoddolwr yn cael hyfforddiant a chefnogaeth WordPress.

Gall y golygydd blog weithio yn swyddfeydd WCIA neu o bell. Mae’n gyfle gwych i ddysgu/gwella sgiliau ysgrifennu blog, golygu, WordPress a chydlynu gwirfoddolwyr.

Gwirfoddolwyr swyddfa

Disgrifiad o'r rôl: Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwr i'n helpu ni i gyflawni tasgau gweinyddol yn y swyddfa gyda thîm Cymru dros Heddwch. Byddwch chi'n gweithio yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Ymrwymiad Amser: Mae'n gyfle hyblyg, ond byddai'n addas i rywun sy'n gallu bod ar gael am o leiaf 3 awr yr wythnos dros gyfnod o 2-3 mis.

Beth fyddwch chi'n ei wneud: Bydd cyfle i gynorthwyo'r tîm gydag amrywiaeth o dasgau gan gynnwys creu a diweddaru taenlenni, defnyddio Eventbrite i hysbysebu digwyddiadau a diweddaru taenlenni ar faint o bobl sy'n dod i ddigwyddiadau, diweddaru ein rhestr bostio gan ddefnyddio Mailchimp, a chreu systemau ar gyfer trefnu adnoddau'r swyddfa. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil ac i gynorthwyo mewn digwyddiadau sy'n cael eu trefnu gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymru dros Heddwch.

Pwy fyddai'n gweddu i'r rôl yma? Byddai'r cyfle yma yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Cymru, mewn treftadaeth heddwch neu faterion rhyngwladol, neu sydd am fod yn rhan o brosiect ledled Cymru a datblygu eu sgiliau gweinyddol mewn corff trydydd sector. Dylech feddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth sylfaenol a gallu defnyddio rhaglenni Microsoft Office. Bydd hyfforddiant yn cael ei roi ar sut i ddefnyddio pecynnau technoleg gwybodaeth eraill yn ôl yr angen.

Rhai o'r buddion: Bydd hwn yn gyfle i chi ddatblygu a gwella eich sgiliau gweinyddol wrth weithio mewn swyddfa ar brosiect prysur. Fel rhan o brosiect arloesol sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, bydd cyfle gennych i ddod i gysylltiad â sefydliadau partner eraill ac i ddatblygu eich CV. Gallwn ad-dalu eich costau teithio a chinio pan fyddwch chi'n gwirfoddoli gyda ni, fel sydd wedi'i bennu yn ein polisi treuliau.

Ymgeisiwch i Wirfoddoli

Gwirfoddolwyr ymchwil heddwch

Cyfle delfrydol i ddatblygu sgiliau ymchwil ymarferol ac i gyfrannu at dreftadaeth heddwch Cymru! Bydd y gwirfoddolwyr ymchwil heddwch yn datblygu arolygon a chyfweliadau i gasglu’r farn bresennol am heddwch a gwrthdaro trwy gydol y prosiect Cymru dros Heddwch. Bydd yr arolwg a’r cwestiynau yn cael eu teilwra i gael eu defnyddio yn ystod ein digwyddiadau, ac ar gyfer eu cylchredeg yn electronig i greu darlun o’r farn am heddwch a gwrthdaro yng Nghymru heddiw. Byddai’r rôl hon yn addas i wirfoddolwr gyda sgiliau ymchwil a fyddai’n hoffi cyfle i roi eu sgiliau ar waith.

Gwirfoddolwyr Treftadaeth Y Deml Heddwch

Disgrifiad o'r rôl: Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu ni i gatalogio, digideiddio a rhannu straeon o'r llyfrau, papurau a lluniau sydd yn Siambr y Cyngor yn y Deml Heddwch. Ar hyn o bryd, nid oes modd gweld y dogfennau yma, sy'n adrodd hanes y sefydliadau pwysig sydd yn y Deml Heddwch, fel Undeb Cynghrair y Cenhedloedd yng Nghymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu ni i ddod â hanes rhyngwladoliaeth yng Nghymru i lygad y cyhoedd.

Ymrwymiad Amser: Yn ddelfrydol, byddech yn gallu gwirfoddoli am o leiaf 3 awr yr wythnos.

Beth fyddwch chi'n ei wneud: Mae'r rôl yma'n cynnwys cofrestru llyfrau mewn system gatalogio a thrin a chofnodi deunydd o'r archif. Mae cyfle hefyd i ddysgu sut i ddigideiddio dogfennau pwysig a'u rhyddhau i'r cyhoedd drwy Gasgliad y Werin, yn ogystal â dysgu sut i gynhyrchu straeon digidol yn seiliedig ar rai o'r deunyddiau y byddwch chi'n eu darganfod. 

Pwy fyddai'n gweddu i'r rôl yma? Byddai'r cyfle yma yn ddelfrydol i fyfyrwyr hanes neu wyddorau cymdeithasol, neu unrhyw un sydd am ddysgu rhagor am gatalogio a digideiddio dogfennau ac sydd efallai'n ystyried dechrau gyrfa yn y maes. Byddai hefyd yn addas ar gyfer pobl sydd â diddordeb yn un o'r meysydd canlynol: rôl Cymru mewn rhyngwladoliaeth a heddwch, hanes Cymru yn yr ugeinfed ganrif.

Rhai o'r buddion: Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn yr holl sgiliau sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni'r tasgau uchod, a bydd cyfle i wirfoddolwyr ddatblygu sgiliau sy'n ddymunol iawn yn y sector treftadaeth.

Ymgeisiwch i Wirfoddoli

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA