Strategaeth y WCIA ar gyfer 2014-19

Beth yw pwrpas y strategaeth hon

Mae'r WCIA yn ceisio bod o fudd i bobl o bob oedran a gallu, ar draws Cymru, a Chymry sy'n byw y tu hwnt i'n ffiniau.

Rydym yn awyddus i ddarparu ystod o weithgareddau a chymorth o safon, sy’n ddigon amrywiol i gynnwys pawb, fel bod pobl yn dod yn ffrindiau gydol oes i’n helusen.

Yn y strategaeth hon, rydym yn nodi sut y bydd y WCIA yn gweithio tuag at gyflawni’r weledigaeth hon dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar ein taith.

Ein strategaeth ar gyfer 2014-19

Mae ein strategaeth yn ceisio dwyn ​​ynghyd dwy agwedd bwysig. Yn gyntaf, rydym yn credu bod ymwneud â materion byd-eang yn werthfawr yn ei hunan ac o'i hunan.  Yn ail, rydym yn gwybod ei fod yn fwy heriol nag erioed o'r blaen i lwyddo yn y farchnad fyd-eang; felly mae angen i bobl allu cyfathrebu ar draws diwylliannau a gwledydd a chael ymwybyddiaeth o'r byd tu allan i Gymru. 

Mae bod ynghlwm wrth faterion byd-eang yn meddu ar y pŵer i drawsnewid ein gwerthoedd, ein rhagolygon, a'n hagwedd at fywyd. 

Rydym felly wedi sefydlu tair blaenoriaeth strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Ysbrydoli ystod ehangach o bobl yng Nghymru i ddysgu am, a gweithredu ar faterion byd-eang

Rydym eisiau i waith y WCIA fod yn berthnasol i fywydau pob dydd mwy o bobl, a bod yn groesawgar a chynhwysol. Byddwn yn mynd ati i geisio cynnwys grwpiau sydd wedi eu hymyleiddio yn ein gwaith ac yn gwneud y gorau o gyfleoedd cyfathrebu ar-lein.  Rydym hefyd yn awyddus i gefnogi busnesau Cymreig i gryfhau'r dimensiwn rhyngwladol yn eu gwaith. Os nad oes gennym y gallu i wneud pethau ein hunain, byddwn yn helpu pobl i ddod o hyd i'r wybodaeth a'r sefydliadau sydd eu hangen arnynt.

Darparu mwy o gyfleoedd i bobl wirfoddoli a datblygu sgiliau

Rydym yn cydnabod bod datblygu sgiliau'n ganolog os yw Cymru i ddod yn genedl gryfach, fwy cynaliadwy; felly, rydym eisiau cefnogi datblygiad personol a phroffesiynol pobl wrth iddynt ddod ynghlwm mewn materion rhyngwladol. Mae darparu cyfleoedd gwirfoddoli gwych yn rhan bwysig o'r ymgyrch hon, a gallai, yn ei dro, wella ansawdd a chyrhaeddiad gwaith y WCIA. Gallwn hefyd wneud cyfraniad gwerthfawr drwy'r gwasanaethau yr ydym yn eu cyflwyno i ysgolion a busnesau.

Chwarae rôl gryfach o ran datblygu Cymru fel cenedl allblyg a llwyddiannus 

Rydym yn cefnogi uchelgais i Gymru fod yn arweinydd byd-eang ym maes datblygu cynaliadwy, ac rydym yn awyddus i chwarae ein rhan wrth wneud i hyn ddigwydd.  Mae gan Gymru gryfderau diwylliannol a hanesyddol a all roi llais unigryw iddi mewn materion rhyngwladol, a byddwn yn cynnal dadleuon ac yn dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth i'r perwyl hwn. Ym maes datblygu rhyngwladol yn benodol, byddwn yn helpu Cymru i adeiladu ar ei chryfderau, sef cyfranogiad cymunedol a chysylltu rhyngwladol. Mae gan bobl unigol rôl hanfodol i'w chwarae yn y datblygiadau cenedlaethol hyn.

Strategaeth 2014-2019


                          

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion