Coeden i Uganda am bob plentyn sy’n cael ei eni yng Nghymru

Bydd coeden yn cael ei phlannu yn Uganda am bob plentyn sy’n cael ei eni neu’n cael ei fabwysiadu yng Nghymru. Dyna gyhoeddiad y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ystod ei ymweliad i ardal Mbale, ardal sydd wedi’i datgoedwigo.

Daw’r cyhoeddiad wrth i’r Prif Weinidog blannu’r filiynfed goeden fel rhan o’r prosiect llwyddiannus Miliwn o Goed, sy’n cael ei redeg gan Maint Cymru, ac yn cael ei gefnogi gan Raglen Cymru o Blaid Affrica. Mae’r prosiectau plannu coed yn Uganda yn anelu at liniaru problemau sydd wedi’u hachosi gan flynyddoedd o erydu pridd, sy’n digwydd o ganlyniad i ddatgoedwigo.

Maent yn rhoi bywoliaeth newydd sy’n gynaliadwy i drigolion lleol trwy ddefnyddio’r pren a’r ffrwythau. Yn ystod ei ymweliad â’r ardal, fel rhan o’r rhaglen Cymru o Blaid Affrica, dywedodd y Prif Weinidog: “Dyma foment y gall pobl Cymru fod yn falch ohoni. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i amddiffyn ardal o fforestydd trofannol sy’n cyfateb i’w maint ei hun.

Fel rhan o hyn hefyd, rydym bellach wedi plannu miliwn o goed ac wedi cefnogi miloedd o bobl yn y gymuned. “Rwy’n falch o gael cyhoeddi bod y prosiect yn uno â Plant! Mae’n bwysig bod pobl Cymru yn gwybod faint o wahaniaeth mae plannu coed yn ei wneud i drigolion yma yn Mbale. Mae’r coed yn amddiffyn eu hamgylchedd gwerthfawr yn ogystal â helpu’r trigolion i ennill bywoliaeth.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Maint Cymru, Claire Raisin: "Mae’n gyffrous ein bod wedi plannu miliwn o goed yn Uganda gyda chymorth gan bobl Cymru. Rydyn ni’n fwy cyffrous fyth ynghylch ehangu’r prosiect i blannu 10 miliwn o goed. Mae’n waith hanfodol sy’n mynd i gael effaith fawr yn Mbale – ry’n ni’n ysu am gael dechrau!

"Mae’n wirioneddol wych bod Cymru yn arwain yn y maes yma ac yn cymryd camau cadarnhaol i daclo’r newid yn yr hinsawdd.” Un o blith nifer o brosiectau sy’n cael eu cynnal gan Maint Cymru yw Miliwn o Goed. Maent yn anelu at uno pobl Cymru er mwyn helpu i gynnal ardal o fforest law sydd yn cyfateb i faint Cymru ac i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd.

Mae fforestydd trofannol yn gwbl hanfodol i hinsawdd y byd gan eu bod yn amsugno pumed rhan o holl allyriadau CO2 a achosir gan ddyn. Mae pobl Cymru wedi cydweithio trwy Maint Cymru i godi arian i adfer y fforestydd yn Uganda.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion