Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

The Egmont Trust - Swyddog Cyfathebu a Chodi Arian

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – hanner nos ar ddydd Sul 4ydd Awst 2019
Bydd y penodiad am flwyddyn i ddechrau, gyda darpariaeth i'w hehangu drwy gytundeb ar y cyd sy'n seiliedig ar berfformiad a chynnydd sefydliadol.

Ceisiadau – Llenwch y ffurflen gais ac atodwch lythyr eglurhaol ar wahân yn esbonio pam mai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd i recruitment@egmonttrust.org.
Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig gyda sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ardderchog. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at gyfathrebiadau allanol Egmont i roddwyr ar bob lefel ac yn rhoi cymorth wrth weinyddu, cynllunio a gweithredu gweithgareddau sy'n ymwneud â hyrwyddo Ymddiriedolaeth Egmont i'n gr┼Áp ymroddgar o Ymddiriedolwyr, cefnogwyr a rhoddwyr posibl.

Mae swydd swyddog codi arian yn chwarae rhan hanfodol yn y tîm cymorth sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd gyda'r potensial ar gyfer ymweld â safleoedd yn ne-ddwyrain Affrica.

Mae prif gyfrifoldebau'r swydd fel a ganlyn:

  • Cynhyrchu cysylltiadau allanol-astudiaethau achos, cylchlythyrau, adroddiadau prosiect, e-bost a diweddariadau i ' r wefan
  • Stiwardiaeth rhoddwyr-cynnal perthynas gref â nifer fach o roddwyr ar lefel uchel (yn y DU ac UDA)
  • Cyflwyno ' r canlyniadau a ' r effaith sy ' n cael eu cyflwyno gan 50 o sefydliadau partner yn Affrica sy ' n cael eu casglu trwy systemau adrodd prosiect Egmont
  • Ymgymryd ag ymchwil farchnad berthnasol, wedi ' i thargedu.
  • Cynnal ein gwefan, mentrau cyfryngau cymdeithasol a chronfa ddata rhoddwyr.
  • Cymorth swyddfa a gweinyddol
Cyfeiriwch at y fanyleb swydd-ddisgrifiad a manyleb y person ar gyfer gofynion llawn y rôl.