Cyfleoedd i wirfoddoli dramor

Mae yna nifer o fudiadau, yng Nghymru ac yn y DU, sy'n cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor. Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael;

Cyfleuoedd

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO programme) wedi'i chynllunio i ymestyn cyfranogwyr. Mae'n brofiad trochi a fydd yn mynd â chi allan o'ch parth cysur. Cewch eich herio i weithio'n greadigol a thyfu eich gwytnwch personol. Gall y sgiliau a'r ddealltwriaeth y mae'r rhaglen yn eu darparu fod yn amhrisiadwy i chi fel cyfranogwr, i'ch sefydliad cynnal ac i Gymru.Mae'r rhaglen yn agored i bobl sy'n byw ac / neu'n gweithio yng Nghymru. Bydd y tîm ILO yn dewis, hyfforddi ac yna'n cefnogi'r person iawn ac yn talu am gostau iechyd, trafnidiaeth a llety ac ati am gyfnod o 8 wythnos.

Cyfle lleoliad

1 - Y Groes Goch Mbale, Uganda - Lleihau Risg Trychineb


Mae'r Groes Goch Mbale yn sefydliad proffesiynol sydd ag arbenigedd sylweddol mewn rheoli trychineb ac ymateb brys, fodd bynnag, maent yn dal i ymdrechu i ddatblygu eu gallu i baratoi ar gyfer ac ymateb i argyfyngau ac maent wedi nodi yr hoffent gael cefnogaeth yn y meysydd canlynol:
• Lleihau risg trychineb
• Cryfhau systemau rhybudd cynnar
• Cynllunio wrth gefn cymunedol
• Cymorth cyntaf brys
Gweithgareddau posibl:
• Trefnu a darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr
• Cyfweld â staff a rhanddeiliaid i nodi anghenion
• Cysylltu â'r brif swyddfa i wella systemau a gweithdrefnau
• Cefnogi marchnata'r cymorth cyntaf masnachol i gwmnïau yn Mbale
• Dilynwch weithgareddau ILOwyr blaenorol i atgyfnerthu a dilysu'r gwaith ei wneir

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
2 - Prosiect Planhigion Mbale, Uganda - Ystadegydd


Ar hyn o bryd mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru yn ariannu rhaglen Plannu Coed Mbale yn Uganda drwy Faint Cymru 
Ar hyn o bryd mae gan y rhaglen 50+ o staff yn tyfu ac yn dosbarthu tua 2 filiwn o eginblanhigion coed bob blwyddyn i unigolion a chymunedau ar draws rhanbarth Mbale. Gweler www.metge.ug am fwy o fanylion.


Mae gofyniad gwerthuso a monitro parhaus ar gyfer y prosiect; x8 staff maes sy'n gyfrifol am gasglu data geo-gofodol manwl ar bob safle plannu coed trwy defnyddio technoleg ‘smartphone’; yn gyffredinol ar ffermydd cynhaliol neu diroedd ysgol.
Nid yw pŵer data gofodol at ddibenion gwerthuso wedi'i harneisio'n llawn hyd yma. Mae'n debygol y byddai gwyddonwyr data medrus neu ystadegwyr yn gallu gwella'n helaeth ein gallu i ddefnyddio a chyflwyno'r data yn rymus - ar gyfer dadansoddi effeithiolrwydd y prosiect yn gyffredinol, yn ogystal ag arddangos i'r cyhoedd y gwaith caled sy'n digwydd ym Mbale i dyfu coed ar gyfer y dyfodol.
Gallai ffyrdd o ddefnyddio'r data cyfoethog hwn i wella ffyrdd o weithio, datblygu dangosyddion perfformiad allweddol, nodi materion ac atebion prosiect, yn ogystal â nodi ffyrdd o ehangu a hyrwyddo ein helpu i symud i'r lefel nesaf.
Os gennych sgiliau wyddoniaeth data, dadansoddi, peirianni, pensaer neu’n ystadegydd dda, braf fydd i clywed gennych i fod rhan o'r tîm sy’n cefnogi'r prosiect.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
3 - Y Groes Goch Mbale, Uganda - Ymgysylltu â'r Gymuned


Mae'r Groes Goch Mbale wedi datblygu cynllun strategol newydd yn ddiweddar ar gyfer trychineb. Y cam nesaf yw i ddatblygu strategaeth ledaenu gwybodaeth i hysbysu cymunedau lleol am feysydd gwaith newydd a'u cynnwys fel gwirfoddolwyr, aelodau a chyd-weithredwyr. Byddent yn gwerthfawrogi mewnbwn ar sut i gysylltu â chymunedau a pha wybodaeth i'w chynnwys mewn sesiynau ymgysylltu â'r gymuned
Gweithgareddau posibl:
• Ymweld â chymunedau pentrefi lleol ar draws ardal wledig o tua 50 km sgwâr
• Drafftio strategaeth ymgysylltu â'r gymuned
• Trefnu a darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr ee ar dechnegau ar gyfer cyfathrebu â chymunedau lleol
• Cysylltu â'r brif swyddfa
• Datblygu rhwydwaith o sefydliadau gwasanaeth mewn Ymateb i Drychineb
• Lledaenu'r strategaeth a'i phoblogeiddio

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
4 - Ysbyty Atgyfeiriad Rhanbarthol Mbale, Uganda - Cynnal a Chadw Offer

Mae angen gweithlu peirianneg fiofeddygol ychwanegol i sefydlu system reoli syml ar gyfer adroddi offer yn yr ysbyty sydd wedi torri a dilyn y gwaith i'w trwsio.


Tasgau penodol:
• Sefydlu rhestr sylfaenol o'r holl offer meddygol yn yr ysbyty
• Datblygu system syml ar gyfer adrodd offer sydd wedi torri ac olrhain ei waith trwsio
• Helpu i hyfforddi staff peirianneg fiofeddygol gyfredol wrth reoli eu gwaith
• Helpu i adnabod namau gydag offer sydd wedi torri'n benodol a hyfforddi staff lleol sut i'w gosod
• Datblygu trefn cynnal a chadw ataliol ar gyfer offer a ddefnyddir yn gyffredin.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670


5 - Cyngor Dosbarth Manafwa, Uganda - Ymgysylltiad Rhanddeiliaid

Adeiladu gallu'r Dosbarth i gynnal ymchwil weithredol er mwyn ddatblygu ymyriadau lleol sy'n gost effeithiol a hefyd yn caniatáu penderfyniadau gwybodus drwy:
- Cryfhau gallu'r gymuned i fanteisio ar wasanaethau gofal iechyd, lleihau dioddefaint a phoen.
- Gwella systemau atgyfeirio a datblygu trwy gyfreithiau i sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau a pholisïau cenedlaethol.

Gweithgareddau posibl:
• Ymweld â chymunedau o amgylch yr ardal a'r cymunedau
• Cynnal cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid
• Adeiladu gallu gweithwyr iechyd i ddatblygu ac ysgrifennu ymchwil weithredol
• Drafftio a thrafod cysyniadau ymchwil gweithredol
• Helpu i sefydlu tîm i ddilyn y gweithredu
• Ysgrifennwch adroddiad am y canfyddiadau a'u rhannu gyda phartïon dan sylw.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

6 - Menter Coffi a Chydweithredu Mynydd Elgon, Uganda - Datblygu Cynnig Ariannu


Coffi yw'r prif gnwd arian ar gyfer cymunedau ar Fynydd Elgon ac mae wedi cefnogi miloedd o fywoliaethau ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, dros amser mae'r erwau fesul ffermwr wedi crebachu'n sylweddol.
Mae llawer o goed coffi wedi mynd yn hen ac yn llai cynhyrchiol, mae'r priddoedd wedi blino, mae'r galw am aneddiadau wedi arwain at lai o le i ffermio ac mae datgoedwigo yn golygu bod y rhanbarth yn dueddol o gael llaid marwol.
Mae tlodi ar gynnydd. Er bod partneriaid y llywodraeth a phartneriaid yn ymyrryd i liniaru'r heriau hyn, mae angen datblygu cyfleoedd i gynyddu incwm aelwydydd o'r un darn o dir o fewn terfynau ecolegol. Felly'r angen am sefydlu mentrau cyflenwol y sonnir amdanynt uchod.
Gweithgareddau posibl:


• Nodi chwaraewyr allweddol i symud hyn ymlaen mewn ymgynghoriad â Chadeirydd a Bwrdd Cydweithreda.
• Ymgysylltu â chynhyrchwyr bach eraill i rostio coffi
• Ymchwilio i gostau cyfalaf ar gyfer yr uchod.
• Sefydlu potensial y farchnad

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

7 - Canolfan Gristnogol Bushikori - Datblygu Gallu


Mae canolfan iechyd BCC yn cynnig gwasanaethau 24 awr i'r gymuned. Y gwasanaethau a gynigir yn y ganolfan yw; gofal ôl-enedigol, gwasanaethau labordy, imiwneiddio, PMTCT (Atal HIV / AIDS i Drosglwyddo Mamau i Blant), Cynllunio Mamolaeth a Theulu. Mae'n cyflogi 3 Clinigydd, 6 nyrs 3 bydwraig, 6 chynorthwyydd nyrsio a 5 aelod o staff cymorth.
Rydym wedi cael heriau o ran hyfforddiant cyfyngedig, yn enwedig mewn gofal claf a rheoli cyffuriau, felly mae angen i ni gael rhywun a all adeiladu gallu ein staff i ddarparu gofal iechyd o ansawdd i'r cleientiaid.

Gweithgareddau posibl:
• Trefnu a chyflwyno sesiynau hyfforddi i staff
• Hyfforddi staff unigol i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth
• Treulio amser yn y clinig i ddeall prosesau ac anghenion
• Hyfforddi staff mewn rheoli cleifion a gofal cwsmeriaid
• Hyfforddi staff i reoli meddyginiaethau
• Trefnu seminarau cysylltiedig â meddygol i feithrin gallu nyrsys
• Hyfforddi staff mewn gweithdrefnau llawfeddygol
• Rheoli gwasanaethau HIV / AID
•  Gofal a rheolaeth frys
• Hyfforddi staff ar fethiant y galon a chymhlethdodau cyffredin eraill
• Cefnogi staff i reoli clefydau marwol fel canser, TB ac ati.
• Cymryd rhan a chefnogi nyrsys mewn allfeydd

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Gwirfoddoli o Gymru

Mae Grwpiau Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica bob amser yn ceisio recriwtio unigolion i helpu i hyrwyddo eu gwaith yn lleol, ac i gefnogi eu gwaith mewn cymunedau partner yn Affrica. Os byddwch yn cymryd rhan gyda’r mudiadau hyn, gallai arwain yn y pen draw at gyfleoedd gwirfoddoli gyda'r prosiectau hynny. Cliciwch yma i ddod o hyd i grŵp yn eich ardal chi >>>

Mae yna hefyd gynlluniau penodol sy'n annog ac yn cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor;

Mae Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig profiad trochi wyth wythnos yn gweithio gyda sefydliadau yn Affrica, gyda’r nod o wella eich sgiliau arwain. Mae rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn derbyn ceisiadau ar sail barhaus. Bydd y diwrnod asesu nesaf yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2014. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>> Mae Cyfnewid UNA hefyd yn rhan o’r Bartneriaeth Hyfforddiant Rhyngwladol (ITP), darparwr swyddogol holl hyfforddiant Gwasanaeth Gwirfoddol Ewrop (EVS) yn y DU. Cliciwch yma i ddysgu am y cynllun EVS >>>

Mudiadau a chynlluniau gwirfoddoli yn y DU

Mae Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn cefnogi pobl ifanc 18-22 oed i wirfoddoli mewn gwledydd tlawd. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Cliciwch yma i ddarganfod mwy >>>

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor (VSO) yn cefnogi pobl broffesiynol a medrus i wirfoddoli mewn dros 30 o wledydd yn Affrica ac Asia. Cliciwch yma i ddysgu mwy >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>>

Mae Raleigh International yn cefnogi pobl o bob oedran i wirfoddoli gyda phrosiectau cymunedol, amgylcheddol ac antur yn Borneo, Costa Rica a Nicaragua, India a Tanzania. Mae'r alldeithiau'n 5, 7 neu 10 wythnos ar gyfer mentrwyr ac 8 neu 13 wythnos ar gyfer rheolwyr gwirfoddol. Darganfyddwch fwy yma >>>

Mae Working Abroad yn cefnogi pobl o bob oedran, o fyfyrwyr sy’n cymryd blwyddyn i ffwrdd neu sydd eisiau profiad maes, i weithwyr proffesiynol sy'n cymryd cyfnodau sabothol, i wirfoddoli gydag ystod eang o brosiectau. Dysgwch fwy yma >>>

Mae Restless Development yn cefnogi pobl ifanc 18 i 25 oed i wirfoddoli dramor mewn 10 o wledydd ar draws Affrica, Asia ac America. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Dysgwch fwy nawr >>>

Mae Cynghrair Gwirfoddoli Diaspora yn cefnogi unigolion a gweithwyr proffesiynol o gymunedau Diaspora yn y DU i wirfoddoli gyda phrosiectau datblygu yng ngwlad eu treftadaeth. Dysgwch fwy yma >>>


Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: Tachwedd 2013