Ymchwil Anabledd

Mae mudiad Anabledd yng Nghymru ac Affrica, Hyb Cymru Affrica ac Anabledd Cymru wedi dod at ei gilydd i ymchwilio i gyfranogiad  gan bobl anabl o Gymru mewn mudiadau sy’n cynorthwyo gwaith datblygu yn Affrica.

Mae ymchwil blaenorol yn dangos, lle mae pobl anabl yn ymwneud â sefydliadau neu grwpiau o Gymru sy'n cefnogi gwaith datblygu yn Affrica, bod y prosiectau yn Affrica yn fwy tebygol o gynnwys elfen anabledd. Mae cael mwy o bobl anabl yn cyfranogi yng Nghymru yn golygu bod mwy o waith sy'n gysylltiedig ag anabledd yn cael ei wneud yn Affrica.

Nod yr ymchwil yw canfod pam mae pobl anabl yng Nghymru yn ymwneud, neu ddim yn ymwneud, â sector Cymru-Affrica. Mae hefyd yn edrych ar y rhwystrau sy’n atal grwpiau rhag cynnwys pobl anabl fel cyfranogwyr. O'r ymchwil, gallwn greu argymhellion ar gyfer gwneud sector Cymru-Affrica yn fwy cynhwysol a chynyddu cyfranogiad pobl anabl yng Nghymru.

Mae gennym ddau arolwg byr y mae arnom angen eich help gyda nhw. 

Arolwg ar gyfer pobl anabl (yng Nghymru)

Mae hwn yn arolwg ar gyfer pobl anabl (sy'n golygu unrhyw un sydd â nam neu gyflwr iechyd hirdymor, gan gynnwys iechyd meddwl). Hyd yn oed os nad yw unigolion erioed wedi ystyried ymwneud â sefydliadau neu grwpiau Cymru-Affrica, rydym yn dal i fod angen eu syniadau.

https://www.surveymonkey.com/r/Including_Disabled_People-Di

Arolwg ar gyfer sefydliadau a grwpiau Cymru-Affrica

Mae hwn yn arolwg ar gyfer sefydliadau a grwpiau sy'n ymgymryd â gwaith datblygu yn Affrica neu sy’n cefnogi gwaith o’r fath. Rydym yn awyddus i unrhyw grwpiau neu sefydliadau yng Nghymru lenwi'r arolwg, beth bynnag fo'u maint a pha mor ffurfiol neu anffurfiol bynnag maen nhw.

https://www.surveymonkey.com/r/Including_Disabled_People-Disabled_Person_Survey

Os ydych chi am ein cefnogi ar gyfryngau cymdeithasol, defnyddiwch y tweets isod a gwyliwch allan am ein negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol ynglŷn â’r ymchwil:

@DWAnetwork & @HubCymruAfrica @DisabilityWales 

Llenwch yr arolygon a rhannwch nhw’n eang. Diolch am eich help!

Twitter:

A ydych chi'n berson #anabl sy'n byw yn #Cymru? Mae arnom angen eich help gydag arolwg byr sy'n edrych ar gyfranogiad pobl anabl mewn sefydliadau yng Nghymru sy'n ymgymryd â gwaith datblygu yn Affrica. Mae pob ymateb yn ein helpu! 

https://www.surveymonkey.com/r/Including_Disabled_People-Disabled_Person_Survey

A yw eich sefydliad neu'ch grŵp yn ymgymryd â gwaith datblygu yn #Affrica? Waeth beth yw maint eich grŵp neu'r math o waith rydych chi'n ei gefnogi yn Affrica, os ydych wedi'ch lleoli yn #Cymru mae gennym arolwg byr i chi! Llenwch yr arolwg hwn os gwelwch yn dda, a rhannwch gyda'ch cysylltiadau.

https://www.surveymonkey.com/r/Including_Disabled_People-Organisation-level

 

ANABLEDD

HCA Disability Wales - Jonah from Zambia visit.jpg

Jonah o Zambia mewn digwyddiad DWA yn ystod 2015

Diffinio Anabledd o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anabledd (UNCRPD)

Nid yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anabledd (CRPD) yn ceisio diffinio anabledd. Yn hytrach, mae’n disgrifio anabledd fel cysyniad sy’n ‘esblygu’, a bod 'anabledd yn deillio o'r rhyngweithio rhwng unigolion sydd â namau a rhwystrau agweddol ac amgylcheddol sy'n eu hatal rhag cymryd rhan lawn ac effeithiol mewn cymdeithas ar sail gyfartal ag eraill'.

Mae 80% o bobl anabl (tua 500 miliwn) yn byw yn y gwledydd tlotaf yn y byd. Mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) yn cydnabod bod cydgysylltiad annatod rhwng anabledd a datblygiad, a bod datblygiad sy’n cynnwys anabledd yn ganolog i sicrhau bod y nodau hyn yn cael eu bodloni.

Rydym ni, yn Hub Cymru Africa, yn credu bod cynhwysiant anabledd yn rhan hanfodol o unrhyw brosiect datblygu. Rydym felly yn hyrwyddo, annog a chefnogi cyfranogwyr datblygiad rhyngwladol yng Nghymru i sicrhau bod anabledd wrth wraidd y prosiectau maen nhw’n eu cyflawni. Rydym yn credu bod effaith eithrio'r anabl o raglenni yn peri iddynt gael eu hynysu’n gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn amgylcheddol. Rydym yn cefnogi gweithgareddau amrywiol trwy grantiau, cymorth datblygu, adeiladu capasiti a digwyddiadau cyhoeddus.

Rydym yn cefnogi'r egwyddor o 'beidio â gadael neb ar ôl', a'r uchelgais i ddileu tlodi yn ei holl ffurfiau erbyn 2030.

Anabledd a'r NDCau

HCA SDGs graphic.jpg

Mae anabledd yn cael ei gynnwys yn y NODAU Datblygu Cynaliadwy (NDCau) canlynol:

Nod 4: Sicrhau addysg gyfartal a hygyrch drwy adeiladu amgylcheddau dysgu cynhwysol a darparu’r cymorth angenrheidiol ar gyfer unigolion sydd ag anableddau.

Nod 8: Hyrwyddo twf economaidd cynhwysol, a chyflogaeth lawn a chynhyrchiol sy’n caniatáu i unigolion sydd ag anableddau i gael mynediad lawn i’r farchnad swyddi.

Nod 10: Pwysleisio cynhwysiant cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol pobl sydd ag anableddau

Nod 11: Creu dinasoedd ac adnoddau dŵr hygyrch, fforddiadwy, systemau trafnidiaeth hygyrch a chynaliadwy, a darparu mynediad cyffredinol i fannau cyhoeddus diogel, cynhwysol, hygyrch a gwyrdd.

Nod 17: Tanlinellu pwysigrwydd casglu data a monitro’r Nodau Datblygu Cynaliadwy, a rhoi pwyslais ar ddata wedi'i ddadgyfuno o ran anabledd.

Mwy o adnoddau a gwybodaeth:

Partneriad sy'n gweithredu gyda Hub Cymru Africa ar anabledd: