Cwrdd â’r tîm

Cat Jones - Pennaeth y Partneriaeth

Yn siarad Cymraeg iaith gyntaf, gydag bron 20 mlynedd o brofiad yn y maes datblygu rhyngwladol, yn diweddar mae Cat wedi dod yn ol i Gymru i arwain Hub Cymru Africa. Mae gan Cat Jones radd Baglor yn y Gyfraith a gradd Feistr mewn Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol o Brifysgol Llundain. Mae hi wedi bod yn gweithio ym maes cymorth a datblygu dyngarol, gyda phwyslais ar hawliau dynol, atal trais ac hawliau genethod a merched

Ar ôl gadael y Brifysgol, gweithiodd Cat i’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn Llundain cyn ymuno â Peace Brigades International yn Colombia fel gwirfoddolwr. Ers 2003 mae wedi gweithio i’r Pwyllgor Achub Rhyngwladol a Chronfa Blant y Cenhedloedd Unedig yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol ac ymunodd hi a Tîm Hub Cymru Africa yn Ebrill  2015.

Hannah Sheppard – Rheolwr Cymorth Datblygu (Gorllewin Cymru)

Ymunodd Hannah â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar ôl gweithio fel ymchwilydd, lle’r oedd yn gwerthuso prosiectau yn Indonesia a Ghana ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw yn y Gwaith ac yn gweithio gyda Chyswllt Cymunedau Cymru Affrica er mwyn cael deall effaith a gwerth y prosiectau cyswllt cymunedol hynny sy’n bodoli rhwng Cymru ac Affrica.

Ers gorffen ei MSc mewn Datblygiad Cymdeithasol a Rheoli ym Mhrifysgol Abertawe, mae Hannah wedi bod yn cydlynu digwyddiadau dysgu a rhannu ar ran y Rhwydwaith Ymchwilwyr Datblygu ac ar gyfer y gweithdy Mesur Cydraddoldeb Rhyw yn y Gwaith.

Cyn astudio am ei Gradd Meistr, bu Hannah yn byw ac yn gweithio yn Ethiopia lle’r oedd yn ymgynghori ar faterion cyfathrebu a thryloywder i Fanc y Byd, yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DfiD), ac Achub y Plant yn Ethiopia. Bu Hannah hefyd yn cefnogi grwpiau cymunedol yn y Deyrnas Unedig wrth iddynt ddatblygu eu prosiectau isadeiledd lleol eu hunain gyda chyllid gan y Gronfa Loteri Fawr a dan weinyddiaeth Sustrans. Dechreuodd gyrfa Hannah gyda’r BBC, lle’r oedd yn gyfrifol am hysbysebu ystod eang o brosiectau gan gynnwys rhaglen brawf Prison Radio ac amryw o raglenni David Attenborough. Pan nad yw Hannah yn gweithio, mae hi’n mwynhau byw ym Mhenrhyn Gwŷr, garddio, pysgota a nofio gwyllt.

Emma Beacham - Rheolwr Cymorth Datblygu (Gogledd Cymru)

Mae Emma yn ymuno â Hub Cymru Affrica ar ôl gyrfa amrywiol mewn datblygu cymunedol rhyngwladol a lleol, gan weithio'n bennaf ar brosiectau yn Asia ac Affrica. Yn dilyn gyrfa flaenorol mewn gwyddoniaeth, yn 2002, bu Emma yn cwblhau Meistr mewn Datblygiad Cymdeithasol Rhyngwladol yn UNSW, ac aeth i Cambodia i wirfoddoli gyda chyrff anllywodraethol lleol sy'n gweithio ar brosiect Gweithredu Mine. Bu hefyd yn gweithio gyda Malteser International yn Cambodia a Myanmar, ac yn ddiweddarach dychwelodd i Awstralia fel Rheolwr Rhaglen ar gyfer Austcare sy'n rheoli portffolio o brosiectau ar draws Asia.

Yn 2007, symudodd Emma i'r DU i weithio i adran dyngarol Oxfam, gan gydlynu cefnogaeth i argyfyngau yn fyd-eang. Yn ddiweddarach bu'n gweithio mewn amrywiaeth o rolau, yn bennaf yn y Rhaglen Ariannu cyn gadael Oxfam yn 2016 i weithio i fudiad bach o Rydychen, Lloches Croeso, fel Cydlynydd Cyllid. Yn 2016, sefydlodd Emma grŵp cymunedol 'Mwy o Gyffredin' yn ei hardal leol, gan ennill gwobr Mayors am ei gwaith wrth adeiladu cysylltiadau yn y gymuned a chwrdd â phobl anhygoel ar hyd y ffordd. Mae hi wedi symud i Ogledd Cymru yn ddiweddar.

Fadhili Maghiya - Swyddog Alltud a Chynhwysiant

Gyda chefndir mewn Hawliau Dynol a Datblygiad Rhyngwladol, gweithiodd Fadhili fel intern cyfreithiol ar cyfer Tribiwnlys Troseddol Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros Rwanda. Gweithiodd hefyd i Gymdeithas Frenhinol Affrica ac amryw o safleoedd gwirfoddol cyn ymuno â Phanel Ymgynghorol Is-Sahara (SSAP). Arweiniodd Fenter Tir Cyffredin sef llwyfan Affrica-DU yng Nghymru ac mae ar hyn o bryd yn gyfrifol am gydlynu a rheoli rôl gynhwysol Panel Ymgynghorol Is-Sahara o fewn Hub Cymru Africa.

Y tu allan i’r sector datblygu mae Fadhili yn sefydlydd a churadur Gwyliwch-Affrica sef yr Ŵyl Ffilmiau Cymru Affrica gyntaf. Mae Fadhili yn awdur/blogiwr  gyda diddordeb brwd yn natblygiad a materion rhyngwladol Affrica.

Elen Jones - Cydlynydd Cenedlaethol Cymru Masnach Deg (Ar secondiad i Swyddfa Comisiynydd Cendlaethau'r Dyfodol)

Mae Elen yn ymgyrchydd ddwyieithog sydd â diddordeb mewn effaith gwahanol bethau. Boed yn effaith unigolyn drwy wneud un newid bach a chynorthwyo eraill i ddilyn yr un esiampl, i sefydliadau a llywodraethau yn newid polisi o’r brig. Mae’r cyfan yn ymwneud ag effaith..

Mae ei phrofiad yn y sector cyhoeddus yn cynnwys yr Asiantaeth Fudd-daliadau, Y Swyddfa Gymreig a Chomisiwn Cwynion yr Heddlu. Yn y sectorau preifat a gwirfoddol, gweithiodd i Hyder, Dŵr Cymru Welsh Water a Common Purpose a oedd yn cynnwys meysydd gwasanaeth i gwsmeriaid, hyfforddiant, hwylustod, rheoli digwyddiadau, datblygiadau cymunedol a rheoli prosiectau.

Rôl ddyddiol Elen ar hyn o bryd yw rhoi cyfarwyddyd i dîm bychan sy’n rhoi cymorth i fframwaith llawr gwlad ymgyrchwyr sy’n dymuno rhoi gwell cyfle i’r byd datblygedig drwy addysg, caffael a pholisi. 

Aileen Burmeister - Cydlynydd Cenedlaethol Cymru Masnach Deg

Ymunodd Aileen a Cymru Masnach Deg ar ôl tair blynedd yn y trydydd sector, yn gweithio ar brosiectau ledled Cymru a digwyddiadau ar gyfer Citizens Advice Cymru.

Ers cwblhau ei gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, mae Aileen wedi bod yn gysylltiedig â dau grŵp Masnach Deg lleol yng Nghymru, yn Aberystwyth a Chaerdydd, gyda dealltwriaeth o wahanol grwpiau a daearyddiaeth yng Nghymru.

Cyn ei gradd, mi roedd Aileen yn ymgyrchydd personol a threfnydd digwyddiadau, gan godi ymwybyddiaeth o nwyddau Masnach Deg a materion ehangach ynghylch masnach. Mae Aileen wedi bod yn gwneud hyn ers wyth oed, pan y ddaeth hi i wybod yn gyntaf am Fasnach Deg.

Pan nad yw yn y gwaith, mae Aileen yn mwynhau darllen, sioeau panel comedi a chwarae gemau bwrdd.

Beth Kidd - Rheolwr Cymorth Datblygu (De Cymru)

Mae gan Beth 16 mlynedd o brofiad o ddatblygiad rhyngwladol, fel rhoddwr, Corff Anllywodraethol Rhyngwladol ac ar lawr gwlad yn Uganda. Yn ddiweddar, roedd hi’n Swyddog Datblygu i Rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru Affrica lle gweithiodd i adeiladu gallu gweithwyr iechyd proffesiynol  yng Nghymru i gyflwyno prosiectau iechyd ledled Affrica. Gweithiodd hefyd fel Cydlynydd Rhaglen Ryngwladol Concern Universal lle bu o gymorth i Gyfarwyddwyr Gwlad 10 o raglenni tramor i gael cyllid, adrodd yn effeithiol a monitro eu heffaith. 

Gweithiodd Beth gyda Comic Relief am nifer o flynyddoedd, yn fwyaf diweddar fel eu Cydlynydd Dysgu Rhyngwladol. Yn 2007/8 gweithiodd gyda Gweledigaethau ar Waith Uganda, lle cydlynodd ymgyrch Gwybodaeth, Addysg a Chyfathrebu gan annog ieuenctid yng ngwersylloedd Pobl wedi’u Dadleoli’n Fewnol Kitgum a Gulu yng Ngogledd Uganda a oedd wedi’u heffeithio gan ryfel i gael profion HIV, triniaeth a chyngor. 

Brân Devey – Rheolwr Cyfathrebu 

Yn wreiddiol o ogledd Cymru, astudiodd Brân Gysylltiadau Rhyngwladol yn Adran Astudiaethau Heddwch Prifysgol Bradford. Mae’n ymuno â ni o Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi iddo fod yn gweithio yno a Chyngor Cefn Gwlad Cymru fel Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus dros y pum mlynedd a hanner diwethaf.

Mae ganddo ddiddordeb mewn materion cyfoes ac wedi treulio amser yn gwirfoddoli, gweithio a theithio yn Cameroon a Lesotho. Mae Brân hefyd wedi ymweld â Nicaragua fel rhan o ddirprwyaeth yn edrych ar amryw o faterion gan gynnwys Masnach Deg. 

Cathie Jackson - Volunteering and Support Coordinator

Ymunodd Cathie â'r tîm ym mis Mehefin 2018, yn dilyn blynyddoedd lawer yn ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth o faterion datblygu rhyngwladol fel cynrychiolydd eglwys ar gyfer Tearfund. Mae wedi bod yn rhan o ddau grŵp Masnach Deg lleol ac mae'n Gadeirydd y grŵp yn Ninas Powys ar hyn o bryd.

Mae gan Cathie radd mewn Economeg a Gwleidyddiaeth a PGCE (AU / AB) yn ogystal â meistri mewn llyfrgell ac astudiaethau gwybodaeth a ddefnyddiai i ddilyn gyrfa mewn llyfrgellyddiaeth brifysgol ers dros 20 mlynedd. Ar ôl egwyl gyrfa pan oedd hi'n gallu canolbwyntio ar ailsefydlu grŵp Masnach Deg Dinas Powys ymysg gweithgareddau eraill, bu'n gweithio'n rhan amser mewn rolau gweinyddol.

______________

Cawn ein hariannu ar hyn o bryd gan raglen Cymru o Blaid Affrica, Llywodraeth Cymru.