Cyflwyniad

Rydym yn cynnig gwasanaethau i gefnogi ysgolion a cholegau i ddarparu elfennau addysg fyd-eang o Fagloriaeth Cymru.

Mae pob un o’n pecynnau wedi eu teilwra ar gyfer bodloni un neu ragor o ddeilliannau Bagloriaeth Cymru:

 • AD1: Medru meddwl drwy roi barn a Datrys Problemau
 • AD2: Medru bod yn Greadigol ac yn Arloesol
 • AD3 uwch yn unig: Medru defnyddio llythrennedd
 • AD4 Lefel Uwch/LO3 Lefelau Cenedlaethol a Sylfaenol: Deall materion ynghlwm â Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.
Learners at conferences

Beth gallwn ni gynnig?

Gweithdai datblygu sgiliau o £200

Bydd ein gweithdai sgiliau arbenigol yn cefnogi athrawon a dysgwyr er mwyn iddynt fedru bodloni deilliannau dysgu Bagloriaeth Cymru. Mae’r sesiynau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Meddwl yn greadigol a rhoi barn, yn cynnwys y fethodoleg Athroniaeth i Blant (P4C) / Cymunedau
 • Sgiliau cwestiynu
 • Cynnal trafodaethau cynhyrchiol yn y dosbarth
 • Cynnal dadl
 • Datblygu a strwythuro dadleuon
 • Sgiliau siarad cyhoeddus
 • Dysgu gan gyfoedion a hwyluso
 • Sut i greu newid

Gweithdai yn seiliedig ar bwnc o £200

Cyflwyno pynciau penodol i ddysgwyr ganolbwyntio arnynt ar gyfer eu Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, gyda’n gweithdai pwnc ar:

 • Hawliau dynol (cyffredinol neu’n canolbwyntio ar hawliau merched neu’r Wladwriaeth Islamaidd)
 • Newid hinsawdd
 • Dŵr a glendid
 • Diarfogi niwclear
 • Diogelwch bwyd
 • Effaith ffonau symudol / diwydiant dillad
Gall y gweithdai uchod gael eu haddasu ar gyfer cyflwyno i athrawon neu ddysgwyr.

Cynadleddau Bach o £400

Yn seiliedig ar ein Cynhadledd Fodel y Cenhedleodd Unedig (Uwch/ Ôl-16) neu Gynhadledd Gweithredu’n Fyd-eang (Cenedlaethol/Sylfaenol/Cyfnod Allweddol 4), gallwn gynnal cynadleddau bach i roi cyfle i’ch myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau Bagloriaeth Cymru a’u gwybodaeth am bynciau yn ymarferol, ynghyd â briff cynhadledd i ddysgwyr a staff fel cymorth iddynt fedru paratoi. /p>

Cymorth unigryw a phenodol

Gallwn weithio gyda’ch ysgol neu goleg er mwyn rhoi pecyn o sgiliau a gweithdai pynciau a chynadleddau bach at ei gilydd yn unol â’ch anghenion, ynghyd â chefnogaeth i staff fedru paratoi gwersi paratoadol ac asesiadau. Dyfynbrisiau ar gael ar gais.

Nodwch, ar gyfer pob pecyn bod costau teithio (a llety a chynhaliaeth os bydd angen) yn daladwy ar ben y ffi. Ymdrechwn bob amser i gadw’r ffioedd hyn yn isel.


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion