Cynghorau ysgol a chyfranogi mewn democratiaeth

schoolcouncil.jpgYm mis Tachwedd 2006 daeth hi’n orfodol i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig yng Nghymru sefydlu cyngor ysgol, ddylai gwrdd o leiaf 6 gwaith y flwyddyn.

Roedd CEWC yn rhan o ymgynghoriad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y mesur hwn, ac rydym wedi cyfrannu i’w wefan, Cynghorau Ysgol Cymru (sydd bellach yn disodli gan www.pupilvoicewales.org.uk)

Mae cynghorau ysgol yn gam pwysig i alluogi plant i gael llais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, hawl gafodd ei osod i lawr yn Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Credwn y dylai pob dysgwr feddu ar y sgiliau i rannu eu barn ac i gydweithio gydag eraill, gan alluogi cynghorau ysgol i gynrychioli barn y dysgwyr sydd wedi eu dadrithio fwyaf hyd yn oed.

Rhwng 2003 a 2007 noddwyd ein gwaith ar ddemocratiaeth a chynghorau ysgol gan y Comisiwn Etholiadol.

Gallwn hefyd ddarparu’r gefnogaeth ganlynol i ysgolion sy’n awyddus i sefydlu a chynnal cyngor ysgol effeithiol, neu i helpu dysgwyr i ddysgu ynglÅ·n â democratiaeth mewn ffordd effeithiol.

Hyfforddiant i gynghorwyr ysgol
Gallwn helpu dysgwyr i gyfathrebu yn hyderus ac yn berswadiol, gweithredu ar sail pryderon yn yr ysgol; cyfarfod, cyfaddawdu a deall systemau democrataidd. Gallwn ddarparu’r hyfforddiant hwn ar ffurf sesiynau ar y cyd â staff a dysgwyr. Cysylltwch â ni os hoffech drafod anghenion penodol o ran cwrs/cyrsiau i’ch ysgol.


Gweithdai ystafell-ddosbarth ar ddemocratiaeth
Gallwn gyflwyno gweithdai rhyngweithiol gyda dosbarthiadau unigol, yn ogystal â darlithoedd neu gyflwyniadau i grwpiau mwy.


Pecyn dysgu "Skills for Democracy"

Bwriad y pecyn hwn yw helpu pobl ifanc archwilio a gwerthuso’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan mewn democratiaeth. Cafodd y sgiliau sy’n cael eu trafod eu rhoi ar restr fer ar ôl ymgynghori â 250 o bobl ifanc, a dyma nhw:

Cyfathrebu
Gwneud penderfyniadau
Cyfarfod
Cyfaddawdu
Dadlau

Mae dysgwyr yn datblygu’r sgiliau drwy gyfrwng gweithgareddau dosbarth ar 6 phwnc sy’n ymwneud â democratiaeth: Masnach Deg, Yr Ymgeisydd Delfrydol, Y Sector Gwirfoddol, Democratiaeth Anffurfiol, Rôl y Cyfryngau a Datganoli. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys cynllun gwers, taflen wybodaeth am y pwnc, taflen sgiliau ac unrhyw daflenni gwaith angenrheidiol. Mae taflenni hunanasesu hefyd wedi’u cynnwys, sy’n defnyddio delwedd Parthenon Groeg gyda sgiliau wedi’u nodi ar y pileri.

 
Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events