gender-pic-women-7-small.jpg

Cydraddoldeb rhywedd mewn addysg

Gan ein chwaer sefydliad UNA Cymru, dyma gynllun gwers Cyfnod Allwedd 4 yn ymchwilio sut mae stereoteipio ar sail rhyw yn effeithio perthynas.

>> Y tu hwnt Pinc a Glas: Cynllun Gwers PDF
>> Y tu hwnt Pinc a Glas: Powerpoint

kids4-small.jpg

Rhestr ddarllen cydraddoldeb rhywedd

Unwaith eto o UNA Cymru, dyma adnoddau darllen ysgol gynradd awgrymedig.

>> Lawrlwythwch y rhestr darllen cydraddoldeb rhywedd (PDF - Saesneg yn unig)

resources-box.jpg

Adnoddau Print a DVD


Mae’r dudalen hon yn cynnwys adnoddau fel posteri Hawliau Plant ac adnoddau dysgu o’n prosiect Breuddwydwyr Doeth a Ffôl ar Ryfel Cartref Sbaen.

Darllenwch fwy...

R2P Picture Resized.png

Adnoddau 'R2P'

Am wers gynhwysfawr a dengar ar athroniaeth ryngwladol ‘Cyfrifoldeb i Warchod’, lawrlwythwch ein pecyn dysgu ysgol uwchradd 'R2P'.

Hen Adnoddau

Mae’r adnoddau canlynol ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Er mwyn eu darllen, bydd angen i Adobe Reader fod wedi’i osod ar eich cyfrifiadur.

Dinasyddion sy’n Meddwl: Sut i wneud ABCh yn Athronyddol

Adnodd dwyieithog gan CEWC ei hunan yw hwn. Fe’i cynhyrchwyd yn 2005 gyda nawdd gan Sefydliad Esmée Fairbairn. Mae’n becyn sylfaenol sy’n addas i’w lungopïo ac sy’n cynnig cyflwyniad i P4C ac mae’n pwysleisio’r cysylltiadau rhwng P4C ac Agweddau a Gwerthoedd y sonnir amdanynt yn y Fframwaith ABCh. Mae’n cynnwys gweithgareddau rhagarweiniol ymarferol ac enghreifftiau o ysgogiadau ar gyfer ymchwiliadau athronyddol.

Lawrlwythwch Pecyn CA2 Dinasyddion sy'n meddwl
Lawrlwythwch y Lluniau ar gyfer Gweithgaredd 4

 

Cynlluniau gwersi Inclusion

Cynlluniau gwersi wedi’u datblygu fel rhan o’n prosiect Inclusion i ddatblygu Sgiliau Allweddol drwy gyfrwng addysg dinasyddiaeth.

Pwy Laddodd Simone Valentine? (1.23Mb)

Yn arbennig o addas ar gyfer gweithio gyda dysgwyr dan anfantais; bydd angen copi o DVD Simone Valentine.

Problemau Sioned (1.38Mb)

Pecyn hunangynhaliol, wedi’i ddylunio ar gyfer lleoliadau prif-ffrwd.
» Sioe sleidiau Powerpoint i gefnogi Sesiwn 2 (298Kb)

» Canllaw cam wrth gam ar sut i animeddio (DOC, 1.67 Mb)
 

Citaware

Syniadau ar gyfer trafod ac archwilio’r Undeb Ewropeaidd yn y dosbarth:

Cyflwyniad ar gyfer Athrawon
Cymraeg (167Kb) / Saesneg (151Kb)

Crefydd a Hawliau Dynol
Cymraeg (139Kb) / Saesneg (119Kb)

Cynnal Ewrop a’r byd
Cymraeg (135Kb) / Saesneg (124Kb)

Cydweithio’n rhyngwladol
Cymraeg (135Kb) / Saesneg (121Kb)

Dinasyddion Ewrop
Cymraeg (150Kb) / Saesneg (128Kb)
 

Crynodeb o Gonfensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn

Lawrlwythwch nawr (155Kb)

(Nodwch: fersiwn blaenorol o'r poster ar hawliau'r plentyn yw hwn. Mae poster newydd, amryliw A2 ar gael fel copi caled yn unig.)
 

Sgiliau ar gyfer Democratiaeth

Bwriad y pecyn hwn yw helpu pobl ifanc archwilio a gwerthuso’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan mewn democratiaeth.

Cafodd y sgiliau sy’n cael eu trafod eu rhoi ar restr fer ar ôl ymgynghori â 250 o bobl ifanc, a dyma nhw:

  • Cyfathrebu
  • Gwneud penderfyniadau
  • Cyfarfod
  • Cyfaddawdu
  • Dadlau

Mae dysgwyr yn datblygu’r sgiliau drwy gyfrwng gweithgareddau dosbarth ar 6 phwnc sy’n ymwneud â democratiaeth: Masnach Deg, Yr Ymgeisydd Delfrydol, Y Sector Gwirfoddol, Democratiaeth Anffurfiol, Rôl y Cyfryngau a Datganoli. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys cynllun gwers, taflen wybodaeth am y pwnc, taflen sgiliau ac unrhyw daflenni gwaith angenrheidiol. Mae taflenni hunanasesu hefyd wedi’u cynnwys, sy’n defnyddio delwedd Parthenon Groeg gyda sgiliau wedi’u nodi ar y pileri.

Y mae'r adnodd yma yn anffodus ar gael yn Saesneg un unig.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events